หน้าเว็บ

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ - รัชกาลที่ 6สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
พุทธศักราช 2453
 • เริ่มรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
 • หม่อมเจ้าสฤษดิเดช ชยางกูร ขึ้นดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลราชบุรี
 • พระยาประชากิจกรจักร์ (ทับ มหาเปารยะ) ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
พุทธศักราช 2455 (ร.ศ.131)
 • พระยาศิริธรรมบริรักษ์ (เย็น สุวรรณปัทม์) ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
 • ย้ายที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก จากศาลาห้าห้อง ต.ท่านัด มาตั้งข้างวัดโชติทายการาม ต.ดำเนินสะดวก (ซึ่งเป็นที่ตั้ง ณ ปัจจุบัน นี้)
พุทธศักราช 2456 (ร.ศ.132)
 • พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 มีการเสด็จพระราชดำเนินราชบุรี 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการเสด็จเพื่อทรงนำสมาชิกเสือป่าเดินทางไกลจากพระราชวังสนามจันทร์ไปดอนเจดีย์ กาญจนบุรี และจึงล่องลงมาทางบ้านโป่ง และเสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชวังสนามจันทร์ โดยประทับแรมที่ค่ายหลวงบ้านโป่งถึง 5 วัน ส่วนครั้งที่สอง เป็นการเสด็จเพื่อเปิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศ และบำเพ็ญพระราชกุศลที่วัดสัตตนารถปริวัตร (ดูรายละเอียด)
 • 20 กันยายน - พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เสด็จเยี่ยมโรงทหารกองพลที่ 4 มณฑลราชบุรี..เสร็จแล้วทอดพระเนตรในโรงทหาร แล้วเสด็จประทับเครื่องเสวยเครื่องว่างที่สโมสรเสือป่าเมืองราชบุรี แล้วเสด็จทอดพระเนตรไฟฉายของทหารที่หน้าสโมสรเสือป่า แล้วเสด็จกลับพลับพลาที่ประทับ..
 • 21 กันยายน - พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนตัวอย่างวัดสัตตนารถปริวัตร และพระราชทานนามว่า โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี(ดูลายพระหัตถ์)
 • สร้างอาคารสโมสรเสือป่า (คาดว่าสร้างก่อนนี้ แต่หาหลักฐานไม่ได้)
 • โอนอำเภอแม่น้ำอ้อม ไปขึ้นแก่จังหวัดสมุทรสงคราม
 • พระครูไชยคีรีศรีสวัสดิ์ (หลวงปู่เข็ม) เจ้าอาวาสวัดม่วง (ดูรายละเอียด) ได้สร้างอาคารเรียนหลังแรกขึ้น (ดูภาพ)
พุทธศักราช 2457 (ร.ศ.133)
 • พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เสด็จเพื่อทรงนำพลเสือป่าเดินทางไกลจากพระราชวังรามนิเวศ(วังบ้านปืน) จ.เพชรบุรี ไปราชบุรี เพื่อฝึกประลองยุทธประจำปี (ดูรายละเอียด)
 • 24 มกราคม - พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เสด็จประพาสถ้ำจอมพลในคราวที่ทรงนำกองพลเสือป่ามาซ้อมรบในบริเวณท้องที่จังหวหัดราชบุรี
 • โอนอำเภอแม่น้ำอ้อม กลับมาขึ้นจังหวัดราชบุรีใหม่ เพราะมีการแบ่งปันพื้นที่ใหม่ระหว่าง จ.ราชบุรี จ.เพชรบุรี และ จ.สมุทรสงคราม
 • จัดตั้งอำเภอลำพระยา - โดยโอนตำบลต่างๆ จาก อ.ดำเนินสะดวก อ.โพธาราม และ อ.บ้านโป่ง มาจัดตั้ง เหตุที่ชื่อลำพระยาเพราะมีลำน้ำเก่าชื่อว่าลำพระยา เป็นหลักสำคัญ
พุทธศักราช 2458 (ร.ศ.134)
 • พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองราชบุรีถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการเสด็จเพื่อทรงนำสมาชิกเสือป่าไปซ้อมรบที่ค่ายหลวงบ้านโป่ง ส่วนครั้งที่สอง เป็นการเสด็จเนื่องในโอกาสพระราชดำเนินเลียบมณฑลปักษ์ใต้ (ดูรายละเอียด)
 • พระยาวิชิตสงคราม (สรวง ศรีเพ็ญ) ขึ้นดำรงดำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
 • ย้ายที่ว่าการอำเภอแม่น้ำอ้อมมาตั้งที่ตำบลปากท่อ เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า อำเภอปากท่อ
 • อำเภอแม่น้ำอ้อมเดิม ยุบลงเป็น กิ่งอำเภอวัดเพลง
 • ก่อตั้งวัดนักบุญยอแซฟ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี (ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิค)
 • ก่อสร้างถนนทรงพล เชื่อมจากจังหวัดนครปฐม ไปยังค่ายที่ประทับต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในจังหวัดราชบุรี
 • ในช่วงต้นสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงโปรดให้ยุบหัวเมืองในมณฑลราชบุรีให้มีขนาดเล็กลง จาก 6 หัวเมืองเป็น 5 หัวเมือง โดบรวมเมืองปราณบุรีเข้ากับประจวบคิรีขันธ์ และในปี พ.ศ.นี้  มีการรวมมณฑลต่างๆ เข้าเป็นภาค โดยมีอุปราชเป็นผู้บังคับบัญชาและมีอำนาจเหนือสมุหเทศาภิบาล บริหารการปกครองขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์ มณฑลราชบุรีจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย 
พุทธศักราช 2459 (ร.ศ.135)
 • หม่อมเจ้าประดิพัทธ์เกษมศรี ขึ้นดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลราชบุรี
พุทธศักราช 2460 (ร.ศ.136)
 • เปลี่ยนชื่ออำเภอลำพระยา เป็น อำเภอหัวโพ เพราะที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ในตำบลหัวโพ
พุทธศักราช 2461 (ร.ศ.137)
 • พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เสด็จเพื่อทรงนำสมาชิกเสือป่าไปซ้อมรบประจำปีที่ค่ายหลวงบ้านโป่ง (ดูรายละเอียด)
 • พระยามหาอำมาตยาธิบดี (เสง วิริยะศิริ) ขึ้นดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลราชบุรี
 • พระยามนตรีสุริยวงศ์ (ฉี่ บุนนาค) ขึ้นดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลราชบุรี
 • พระยาศรีเกษตร (ชวน สมุทรานนท์) ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
 • ย้ายที่ว่าการอำเภอหัวโพ จากตำบลหัวโพ มาอยู่ตำบลบางแพใต้
พุทธศักราช 2462 (ร.ศ.138)
 • พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เสด็จเพื่อทรงนำสมาชิกเสือป่าไปซ้อมรบประจำปีที่ค่ายหลวงบ้านโป่ง เช่นปีก่อน (ดูรายละเอียด)
พุทธศักราช 2464
 • พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เสด็จพระราชดำเนินเมืองราชบุรีถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการเสด็จเพื่อทรงนำสมาชิกเสือป่าไปซ้อมรบประจำปีที่ค่ายหลวงบ้านโป่ง ส่วนครั้งที่สองเป็นการเสด็จพระราชดำเนินผ่านไปจังหวัดเพชรบุรี (ดูรายละเอียด)
 • พระยาวิชิตภักดี (รอด สาริมาน) ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
พุทธศักราช 2465
 • พระยาคฑาธรบดี (เทียบ อัศวรักษ์) ขึ้นดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลราชบุรี (เป็นคนสุดท้าย ดำรงตำแหน่ง ถึง พ.ศ.2476)
 • สร้างอาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี หลังเดิม (ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี)
พุทธศักราช 2466
 • พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เสด็จเพื่อทรงนำสมาชิกเสือป่าไปซ้อมรบประจำปีในท้องที่ราชบุรี (ดูรายละเอียด)
 • พระยาสมุทศักดาบริรักษ์ (เจิม วิเศษรัตน์) ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
พุทธศักราช 2467
 • พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เสด็จเพื่อการนำสมาชิกเสือป่าไปซ้อมรบประจำปีที่ค่ายหลวงบ้านโป่ง (ดูรายละเอียด)
 • 22 กุมภาพันธ์-พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราชทานธงให้แก่กองเสือป่า มณฑลราชบุรี (บนผืนธงมีตราสัญลักษณ์เครื่องราชกกุธภัณฑ์ของพระมหากษัตริย์ คือ พระแสงขรรค์ชัยศรีและฉลองพระบาทคู่ประดิษฐบนพานทอง ซึ่งอาจเป็นที่มาของการเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี ซึ่งแต่เดิมใช้ตรา "เขางู")
 • นายกิมเลี้ยง วังตาล ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรบรรดาศักดิ์ให้เป็น หลวงสิทธิเทพการ เนื่องในโอกาสที่สามารถสนองพระบรมราชโองการสร้างที่ซ้อมรบเสือป่าเสร็จตามกำหนด (ดูรายละเอียด)
 • พระยาสุนทรพิพิธ (เชย มัฆวิบูลย์) ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
 • ก่อตั้งวัดคลองโพธิ์เจริญ ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: